Sayfalar

9 Aralık 2010 Perşembe

Alahan Manastırı Cazibe Merkezi Olacak
 Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Çalışkan:

"Alahan Manastırı, cazibe merkezi olacak"

17 Nis 2007 ... MERSİN (İHA)
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Çalışkan, Alahan Manastırı`nın dünyanın önde gelen manastırları arasında yer aldığına dikkat çekerek, bu alanda yapılacak restorasyon çalışmalarından sonra hem dini hem de doğa turizmi açısından bölgenin bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Çalışkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin`in Mut ilçesinde bulunan Alahan Manastırı’nın kültürel özellikleri bakımından dünyada başka bir örneği bulunmadığını belirtti. Alahan Manastırı’nın manastır olma özelliği bakımından dünyada ilkler arasında bulunduğunu kaydeden Çalışkan, “Manastırın ana giriş kapısı yanındaki işlemeli balık motifleri üç hareketlidir. Dünyada hiçbir yerde yoktur bunun örneği. Hem manastır özelliği olarak hem yapı kompleksi olarak hem de motif işlemeleri yönünden Alahan Manastırı ayakta kalabilen en iyi manastırlardan birisidir” dedi.Alahan Manastırı’nın dünyada az bulunan manastırlardan birisi olduğunu dile getiren Çalışkan, buraya bakım onarım yaptıktan sonra seyahat acenteleri ile iletişim kurarak, yerli ve yabancı turistleri buraya çekmeye çalışacaklarını belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Çalışkan, Alahan Manastırı`nın hem doğa hem de dini turizm için elverişli bir yer olduğuna işaret ederek, bin 700 metre yükseklikteki bu alandaki çalışmaları yaz sonuna kadar bitirerek, bölgeyi turizm cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak : İHA
 ***

Evliya Çelebi'nin “Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor” diye anlattığı Alahan Manastırı Karaman karayolu üzerinde, Mut'un 20 km. kuzeyinde, orman ürünleri deposunun yanından sağa sapılan ve 4-5 km. içeride Geçimli (Malya) köyü civarındadır. 1000-1200 m. yükseklikte ve Göksu Vadisine bakan dik bir yamaca oturtulmuştur.

Hristiyanlığın Kapadokya ve Likonya (Konya)' da yayılması sırasında bu yeni dini kabul edenlerin takibe uğraması, inanmayanlar tarafından öldürülme korkusu, Hz. İsa'ya inananları dağlık bölgelerdeki mağara kaya oyuklarında ibadete zorlamıştır. İsa'nın havarilerinden St. Paul ve yine Tarsus'ta yaşamış Hristiyan öncülerinden Barnabas 441 yılında Hıristiyanlığı yaymak için Konya-Kapadokya ve Antalya-Antakya'ya kadar maceralı yolculuklar yapmıştır.

İşte bu iki Hristiyan Aziz'in gezileri sırasında konakladıkları her yerde anılarına mabetler yapılmıştır. Alahan Manastırı bunlardan biridir.

440-442 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilen Alahan Manastır Külliyesi, Batı Kilisesi, Manastır, Doğu Kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve çevredeki mezarlardan oluşmaktadır.

Kilise binaları, Ayasofya Müzesi ile ortak mimari özellikleri taşımaktadır. Süslemesinde usta bir taş oymacılığı görülür. İlk kilise korint başlıkla iki dizi sütunla üç nefe ayrılmıştır. Narteksten ana mekana geçilen kapının atkı ve yan dikmeleri kabartmalarla süslüdür. St. Paul, St. Pierre figürlerinden başka bir çelengi taşıyan altışar kanatlı Cebrail, Mikail'in simgesel yaratıkları ezişi, kükreyen aslan, kartal ve öküz sembolleri, incil yazılarının tasvirleri, üzüm salkımları, asma yaprakları ve balık motifleri zengin bir şekilde tasfir edilmiştir.

Kiliselerin doğusundaki geniş avlunun güneyinde dinsel törenlerin yapıldığı dehliz, 11 m. uzunluğunda kemerli ve sütunlu bir galeri şeklindedir. Galerinin ortasında kalabalık kabartma süsleme ile her yanı işli büyük bir niş bulunmaktadı.

Galeride apsisli vaftizhane ve karşısında Alahan Manastırının en görkemli yapısı olan mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarların kuzey duvarı kayaya yontulmuş, üst örtüsü yoktur. Ana nefin ortası ilginçtir. Burası paye ve sütunlara oturan dört kemerle örtülü kare planlı bir kule biçimindedir. Kuli yukarıda sekizgene dönüştürülmüştür. Kapı çerçevesi süslüdür.

Alahan Manastırının Mezarlarından birinin kitabesinde şöyle yazılmıştır:
Burada çok mümtaz, Flavius Severinus ve Flavius Cadalaippus'un Konsüllüğün'den sonra İndictio'nun 15. Senesinin 13 Şubatında Mukaddes oruçlarının ilk haftasının Salı günü ölmüş olan hatırası mukaddes kurucu T............ yatıyor.”

Ayrıca, Maya Köyü yakınlarında vade içinde ve yeraltında kırmızı ve yeşil boyalı “Renkli kilise” vardır. Bu kilise yeni gibi görünmektedir.
kaynak:
mersin.web.tr

 ****On the outside of the monumental entrance this is what to me seems a dolphin. Fishes (and fish-like animals) represent Christ. I quote from the Wikipedia: "Among the symbols employed by the primitive Christians, that of the fish seems to have ranked first in importance. From monumental sources such as tombs it is known that the symbolic fish was familiar to Christians from the earliest times. The fish was depicted as a Christian symbol in the first decades of the second century. Its popularity among Christians was due principally, it would seem, to the famous acrostic consisting of the initial letters of five Greek words forming the word for fish (Ichthys), which words briefly but clearly described the character of Christ and the claim to worship of believers: Iesous Christos Theou Yios Soter, meaning, Jesus Christ, Son of God, Saviour."

On the other hand it may be a whale, in which case the story of Jonah springs to mind. Back to the Wikipedia: "He was the son of Amittai (meaning 'My Faithfulness'), from the Galilean village of Gath-hepher near Nazareth. God orders Jonah to prophesy to the city of Nineveh. Not wanting to, Jonah tries to avoid God's command by going to Joppa and sailing to Tarshish. A huge storm arises and the sailors, realizing this is no ordinary storm, cast lots and learn that Jonah is to blame. Jonah admits this and states that if he is thrown overboard the storm will cease. The sailors try to get the ship to the shore but in failing feel forced to throw him overboard, at which point the sea calms. Jonah is miraculously saved by being swallowed by a large fish. In chapter two, while in the great fish, Jonah prays to God and asks forgiveness. As a result, God commands the fish to vomit Jonah out."

Sulla parte esterna del monumentale ingresso è questo che mi sembra un delfino. Pesci (e animali simili a pesci) rappresentano Cristo. Cito da Wikipedia: "Tra i simboli impiegati dai cristiani primitivi, quello del pesce sembra essere al primo posto per importanza rispetto a fonti di tombe monumentali, come è noto che il pesce simbolo era familiare ai cristiani fin dai primi tempi.. Il pesce è stato dipinto come un simbolo cristiano nei primi decenni del II secolo. La sua popolarità tra i cristiani è dovuta principalmente, a quanto pare, il famoso acrostico costituito dalle lettere iniziali di cinque parole greche che formano la parola per il pesce (Ichthys) , che parole brevemente ma chiaramente descritto il carattere di Cristo e la pretesa di culto dei credenti:. Iesous Christos Theou Yios Soter, cioè, Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore "
D'altra parte, può essere una balena, nel qual caso la storia di Giona in mente. Torna alla Wikipedia:.. "Egli era il figlio di Amittai (che significa 'mia fedeltà'), dal villaggio galileiano di Gat-Efer vicino a Nazareth Dio ordini Giona a profetizzare per la città di Ninive Non volendo, Giona cerca di evitare comando di Dio andando a Giaffa e la vela a Tarsis. una grande tempesta si pone ed i marinai, realizzando questo non è tempesta ordinario, tirano a sorte e di imparare che Giona è da biasimare. Giona ammette questo e afferma che se egli è gettato in mare la tempesta cessare. I marinai cercare di ottenere la nave a riva, ma nel non sentirsi costretti a gettarlo in mare, a quel punto la calma del mare. Giona è miracolosamente salvato da essere inghiottito da un pesce di grandi dimensioni. Nel secondo capitolo, mentre nel grande pesce , prega Giona a Dio e chiede perdono. conseguenza, Dio comanda al pesce di vomitare Giona fuori ".
Outside the monumental portal stands this part of what was probably the ornamentation elsewhere in the church. It shows some grapevine and part of a bird. That might be a dove in which case I return to the Wikipedia (regarding Christian symbols): “... the dove (symbolic of the Holy Spirit), the sacrificial lamb (symbolic of Christ's sacrifice), the vine (symbolising the necessary connectedness of the Christian with Christ) and many others.” **
To the east from the Evangelists' church and its neighbour is a two-aisled baptistery. Note that in the ground to the left there are two flights of stairs down and up again, crossing in the centre, thus making the sign of the cross. I suppose people moved down the stairs, were baptized, then out again.
Ad est dalla chiesa e gli Evangelisti 'il suo vicino è un battistero a due navate. Si noti che nel terreno a sinistra ci sono due rampe di scale su e giù di nuovo, incrocio nel centro, rendendo così il segno della croce. Suppongo che la gente si muoveva per le scale, sono stati battezzati, poi di nuovo fuori.

A l'est de la évangélistes église et son voisin est un baptistère de deux nefs. Notez que dans le sol vers la gauche il ya deux volées d'escaliers vers le bas et de nouveau, de passage dans le centre, rendant ainsi le signe de la croix. Je suppose que les personnes déplacées dans l'escalier, ont été baptisés, puis repart.

The domed basilica from the 6th century shows elements of the late-antique dome architecture as well as that of Justinian-Byzantine architecture. It has a nave and two aisles, a narthex and an apse. The apse is flanked by a Diaconicon to the south and a prosthesis to the nort (from Wikipedia: Diaconicon: in the Eastern Orthodox and Greek-Catholic Churches, the name given to a chamber on the south side of the central apse of the church, where the vestments, books, etc, that are used in the Divine Services of the church are kept (the sacred vessels are kept in the Prothesis, which is on the north side of the sanctuary).)

The domed basilica has three wonderfully decorated entrances, the central one bigger than the other two. They are all wonderfully decorated. This is of the one to the right that has been preserved best.

La basilique à coupole datant du 6ème siècle montre des éléments de l'architecture fin-dôme antique ainsi que celle de l'architecture Justinien-byzantin. Il possède une nef et deux bas-côtés, un narthex et une abside. L'abside est flanquée d'un diaconicon au sud et d'une prothèse à la Nort (de Wikipedia: diaconicon: dans les orthodoxes et gréco-catholiques Églises, le nom donné à une chambre sur le côté sud de l'abside centrale de l'église , où les vêtements, livres, etc, qui sont utilisés dans les services divins de l'église sont conservés (les vases sacrés sont conservés dans la prothèse, qui est sur le côté nord du sanctuaire).)
La basilique à coupole a trois entrées, merveilleusement décorées, le central plus grand que les deux autres. Elles sont toutes superbement décorées. Il s'agit de l'un à droite qui a été le mieux conservé.
  
Sayfalar 1 2 3 4
***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter